Základné informácie o ochranných protiplynových filtroch

 

Oblasť použitia

Ochranné filtre rady PRO2000 ponúkajú užívateľom kompletné riešenie pri ochrane proti nebezpečným látkam. Sú určené predovšetkým pre použitie s ochrannými prostriedkami dýchacích orgánov značky SCOTT. Upevnenie filtra je vykonané pomocou 40 mm pripojovacieho závitu podľa STN EN 148-1. Parametre filtrov prekračujú požiadavky príslušných noriem a všetky nesú označenie CE.

 

Ochranné filtre PRO2000

 • Zachytávajú nebezpečné častice, ako napríklad pevné častice, vlákna, nerastný prach, dym, aerosoly, mikroorganizmy a rádioaktívne častice.
 • Chránia užívateľa proti širokému spektru nebezpečných plynov a pár.
 • Poskytujú ochranu tak proti pevným časticiam a takisto voči plynom a parám.

 

Vlastnosti filtra proti časticiam

Prvotriedne mikrovlákno spoločne s pokročilou technológiou výroby umožňujú dosiahnutie jedinečnej homogénnej štruktúry filtračného materiálu a tým aj vynikajúce filtračné vlastnosti.

 • Ochranný filter proti časticiam PF10P3 dokáže zachytiť nebezpečné častice s 99,999% účinnosťou.
 • Filtračný materiál je extrémne nezmáčavý.
 • Veľký filtračný povrch znižuje pravdepodobnosť zahltenia alebo zvýšenia dýchacieho odporu.

 

Vlastnosti protiplynových filtrov

K výrobe aktívneho uhlia využíva firma SCOTT tie najkvalitnejšie suroviny, ktoré ďalej pomocou unikátnych technologických postupov zušľachťuje s cieľom dosiahnuť ideálne sorpčné vlastnosti.

 • Mikroporézna štruktúra aktívneho uhlia vytvára ohromný filtračný povrch, ktorý je kľúčom k vynikajúcej filtračnej účinnosti.
 • Medzi hlavné výhody týchto filtrov patrí tiež veľké pohltené množstvo škodlivín a dlhá ochranná doba.
 • Minimálne množstvo aktívneho uhlia umožňuje odľahčiť filter, čo prináša reálnu výhodu pre užívateľa – nízke dýchacie odpory.
 • Vďaka kvalite sorpčného materiálu dokážu filtre rady PRO2000 výrazne prekročiť požiadavky príslušných noriem len s objemom aktívneho uhlia 220-320ml.

 

Ako vybrať správny ochranný filter?

 • Obsahuje okolité prostredie dostatočné množstvo kyslíka pre použitie dýchacieho prístroja v priebehu celej expozície (18-23% obj.)?
 • Akou nebezpečnou látkou je prostredie kontaminované?
 • Aká je forma tejto látky? Ide o plyn, častice alebo výpar, či kombináciu týchto foriem?
 • Akým spôsobom pôsobí nebezpečná látka na dýchacie orgány? Zvláštnu pozornosť je treba venovať situácii, kedy je v ovzduší prítomných niekoľko zlúčenín, ktoré môžu vzájomne reagovať chemicky alebo akcelerovať nepriaznivý vplyv na organizmus.
 • Aká je koncentrácia nebezpečnej látky v ovzduší?
 • Aký je prípustný expozičný limit(PEL) a ďalšie obmedzenia pre danú látku?

 

Požadovaná miera ochrany môže byť vypočítaná takto:

 • Vydeľte nameranú koncentráciu nebezpečnej látky na pracovisku hodnotou jej prípustného expozičného limitu (PEL).
 • Vyberte ochranný prostriedok, ktorý poskytuje vyššiu mieru ochrany (násobok PEL) než vypočítaný výsledok.

Tvárová maska s protiplynovým filtrom B2 môže byť vystavená koncentrácii nebezpečnej látky maximálne do výšky 400 x PEL. Najvyššia prípustná koncentrácia chlóru pri použití tvárovej masky s protiplynovým filtrom B2 môže byť vypočítaná takto: 400 x 1 ppm= 400ppm = 0.04 obj. %

 

Častice

Riziko spôsobené časticami závisí predovšetkým na:

filtre-P

 • fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach
 • veľkosti a forme častíc
 • koncentrácii častíc
 • množstva vdýchnutých častíc

Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť častice zo vdychovaného vzduchu. Základným konceptom je princíp sita, pri ktorom sú zachytené všetky častice väčšie ako štruktúra filtračného materiálu.

 

Filtračná účinnosť filtrov proti časticiam

 

 

Ochranná doba filtra proti časticiam

 • Pri používaní sa filter postupne zanáša časticami a vlhkosťou a tým sa zvyšuje jeho dýchací odpor. Ak dôjde k jeho významnému zvýšeniu, je treba filter vymeniť.
 • Pokiaľ je filter proti časticiam nasadený proti rádioaktívnym látkam, mikroorganizmom alebo enzýmom, je doporučené len jednorázové použitie.
 • Kombinované filtre musia by bezodkladne vymenené, keď dôjde k výraznému zvýšeniu dýchacieho odporu.

 

Plyny a pary

Plynné látky pôsobia na organizmus rôznymi spôsobmi a môžu:

 • podráždiť sliznice dýchacích orgánov, oči a kožu,
 • spôsobiť poškodenie pľúc,
 • preniknúť do krvi a dočasne alebo trvalo poškodiť niektoré orgány,
 • poškodiť nervový systém,
 • narušiť činnosť jednotlivých telesných orgánov alebo ich úplne zničiť.

Účinky nebezpečných plynov závisia predovšetkým na:

 • charakteristike plynu alebo výparu a jeho toxicite,
 • koncentrácii škodlivej látky v ovzduší,
 • dĺžke expozície,
 • chemických vlastnostiach zlúčeniny,
 • schopnosti preniknúť do krvi a tiež chemicky reagovať s tkanivami v organizme,
 • osobných parametroch ako sú dýchací objem, stav obehového systému alebo citlivosť.

Formy častíc

 • Prach – prach je tvorený drobnými pevnými časticami, ktoré obvykle vznikajú v priebehu spracovania rozličných organických a anorganických materiálov, ako napr. kovov, dreva, minerálov, bavlny, uhlia, poľnohospodárskych produktov, azbestu alebo skla.
 • Pary – vznikajú pri vyparovaní materiálov alebo pri ochladzovaní horúcich látok, napr. pri spracovaní kovov, zváraní. Horúce materiály reagujú s kyslíkom a pri tom tvoria kysličníky.
 • Dym – obsahuje drobné čiastočky uhlia, sadze a vodné pary, ktoré môžu vytvárať aj pevné aj tekuté častice.
 • Spreje – sú vytvorené rozptýlenými pevnými či kvapalnými časticami alebo ich zmesou v plynnom prostredí so zanedbateľnou rýchlosťou pádu. Spájame ich hlavne s aplikáciou farieb alebo chladením kovov.
 • Mikroorganizmy – napríklad vírusy baktérie huby, plesne a výtrusy.
 • Rádioaktívne častice – vznikajú pôsobením rádioaktívneho žiarenia.

 

Protiplynový ochranný filter

filtre protiplynové

Príklady použitia protiplynových filtrov

 • Ochranné filtre typu A – používajú sa proti plynom a parám s bodom varu vyšším ako 65 °C. Hlavnou skupinou týchto látok sú uhľovodíky, ako napríklad toluén, benzén, xylén, styrén, terpentýn, cyklohexán, trichlóretylén alebo tetrachlórmetán. Patria sem aj rozpúšťadlá, z ktorých sú mnohé tvorené zmesou organických zlúčenín, ako rozpúšťadlá na báze benzénu, nafta, lakový benzín, petrolej a minerálny terpentýn. Medzi rozpúšťadlá radíme aj riedidlá, ktoré často bývajú ich zmesou. Spravidla obsahujú aj toluén, etylénglykol, metylizobutylketón alebo izobutanol. Ďalej môžeme do tejto skupiny zaradiť celý rad organických zlúčenín ako sú fenoly, dimetylformamid, furfurylalkohol alebo diacetónalkohol. Okrem už spomenutého sa filter typu A používa aj pri ochrane proti látkam používaných pri výrobe a spracovávaní plastov, napr. ftalátom, fenolovým a epoxidovým živiciam alebo polychlórovaným bifenolom.
 • Ochranné filtre typu B – sú určené na ochranu proti anorganickým plynom a parám – napríklad proti chlóru, fluóru, oxidu dusičitému, sírovodíku, kyanovodíku, brómovodíku, chlórovodíku alebo peroxidu vodíka.
 • Ochranné filtre typu E – chránia používateľa pred účinkami kyslých plynov a pár. Do tejto kategórie patria okrem kyslých plynov a plynných kyselín aj niektoré organické kyseliny. Príkladom použitia tohto filtra môžu byť napríklad kyselina dusičná, oxid siričitý, kyselina sírová, kyselina mravčia, siričitan sodný alebo fluorovodík.
 • Ochranné filtre typu K – poskytujú ochranu proti amoniaku a jeho organickým zlúčeninám ako sú metylamín, etylamín, etyléndiamín alebo dietylamín.
 • Ochranné filtre typu AX – používajú sa proti organickým plynom a parám s bodom varu nižším alebo rovným 65 °C. Medzi tieto nízkovriace zlúčeniny patrí napríklad acetaldehyd, acetón, bután, butadién, dietyléter, dichlórmetán, dimetyléter, etylénoxid, metanol, metylénchlorid, metylacetát alebo vinylchlorid. Pozor! Niektoré z nízkovriacich organických plynov môžu byť zachytené inými typmi filtrov, napr. formaldehyd (AX, B, E) alebo metylamín (K). Vždy preto sledujte obmedzenia pre používanie filtrov AX.
 • Ochranné filtre typu Hg-P3 – chránia užívateľa proti účinkom výparov ortute a jej zlúčenín, napríklad alkylov a tiež proti pôsobeniu ozónu. Vždy sa dodáva len ako kombinovaný filter s filtrom proti časticiam triedy 3.
 • Ochranné filtre typu Reactor-P3 – sú určené na ochranu proti účinkom rádioaktívneho jódu a jeho organických zlúčenín, napríklad metyljodidu. Vždy sa dodáva len ako kombinovaný filter s filtrom proti časticiam triedy 3.

 

Ako dlho nás filter chráni?

Ochranná doba filtra závisí od:

 • koncentrácie a charakteristiky škodlivej látky,
 • sorpčnej kapacity filtra a porovnania koncentrácie škodlivej látky na pracovisku s koncentráciou skúšobného plynu,
 • prietoku vzduchu filtrom,
 • vlhkosti vzduchu,
 • teploty okolitého prostredia.

Testovanie protiplynových filtrov

Každý typ protiplynového filtra sa testuje pomocou vybraného skúšobného plynu. Prietok plynu filtrom je 30 l/min., čo zodpovedá dychovému objemu priemernej osoby vykonávajúcej stredne ťažkú činnosť. Skúškou je stanovená najnižšia rezistenčná doba filtra. Ochranná doba filtra sa dá približne určiť porovnaním koncentrácie a rezistenčnej doby skúšobného plynu daného filtra s hodnotami na pracovisku.

Obmedzenia pri použití:

 • maximálna doba použitia filtrov typu Hg-P3 je 50 hodín,
 • je doporučené iba jednorazové použitie filtrov typu AX(STN EN 371),
 • bežné filtračné prostriedky neposkytujú ochranu proti niektorým plynom, ako napríklad kysličníku uhličitému, kysličníku uhoľnatému alebo dusíku,
 • pokiaľ je filter proti časticiam nasadený proti rádioaktívnym látkam, mikroorganizmom alebo enzýmom, je doporučené iba jednorazové použitie,
 • protiplynový filter by mal byť neodkladne vymenený, ak užívateľ začne cítiť zápach alebo chuť cudzorodej látky a tiež pri podráždení sliznice,
 • pre nebezpečné plyny, ktoré je užívateľ schopný zachytiť čuchom až pri koncentrácii vyššej než je prípustný expozičný limit, je nutné stanoviť špeciálne pravidlá, určujúce postup pri ich použití. Medzi také látky patrí napríklad acetonitril, anilín, benzén, butylglycidyléter, diaminoetán, dichlórmetán, dietylaminetanol, diglycidyléter, dimetylamid kyseliny mravčej, 1,4-dioxán, epichlórhydrín, hexán, peroxid vodíka, metylchlorid, metylcyklohexánol, metoxyetanol, metanol, metylénchlorid, 1-nitropropán, fluorid sírový, trichlóretylén alebo trichlórpropán,
 • filtre proti časticiam a kombinované filtre musia byť okamžite vymenené, ak dôjde k výraznému zvýšeniu dýchacieho odporu,
 • otvorený protiplynový filter môže byť používaný najviac šesť mesiacov. Vyššie uvádzaná doba použiteľnosti platí iba pre neporušené originálne balenie.
[porto_toggles one_toggle=“yes“]

Filter PF10 P3

Použitie: pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie a výtrusy) a enzýmy.
PF10 P3

Filter GF22 A2

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65 °C.
GF22 A2

Filter GF22 B2

Použitie: anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén.
GF22 B2

Filter GF32 E2

Použitie: kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná.
GF32 E2

Filter GF22 K2

Použitie: amoniak a jeho organické zlúčeniny.
GF22 K2

Filter GF22 A2B2

Použitie: organické plyny a pary napr.: rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr.: chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén.
GF22 A2B2

Filter GF32 A2B2E2K2

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná, amoniak a jeho organické zlúčeniny.
GF32 A2B2E2K2

Filter GF32 AX

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu nižším alebo rovným 65°C.
GF32 AX

Filter CF22 A2-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF22 A2-P3

Filter CF32 A2-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF32 A2-P3

Filter CF22 B2-P3

Použitie: anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF22 B2-P3

Filter CF32 E2-P3

Použitie: kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF32 E2-P3

Filter CF22 K2-P3

Použitie: amoniak a jeho organické zlúčeniny, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF22 K2-P3

Filter CF22 A2B2-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF22 A2B2-P3

Filter CF22 A2B2E1-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF22 A2B2E1-P3

Filter CF32 A2B2E2K2-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná, amoniak a jeho organické zlúčeniny, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF32 A2B2E2K2-P3

Filter CFR32 A2B2E2K2-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná, amoniak a jeho organické zlúčeniny, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CFR32 A2B2E2K2-P3

Filter CF32 AX-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu nižším alebo rovným 65°C, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF32 AX-P3

Filter CF32 Reactor-Hg-P3

Použitie: rádioaktívny jód a jeho organické zlúčeniny, napr. metyljodid, ortuť a jej zlúčeniny, ozón, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF32 Reactor-Hg-P3

Filter CFR32 Reactor-Hg-P3

Použitie: rádioaktívny jód a jeho organické zlúčeniny, napr. metyljodid, ortuť a jej zlúčeniny, ozón, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CFR32 Reactor-Hg-P3

Filter CF32 A2B2E2K2-Hg-P3

Použitie: organické plyny a pary, napr. rozpúšťadlá, s bodom varu vyšším ako 65°C, anorganické plyny a pary, napr. chlór, fluór, sírovodík, chlórovodík, kyanovodík alebo fosgén, kyslé plyny a pary, napr. oxid siričitý, fluorovodík, kyselina mravčia alebo kyselina dusičná, amoniak a jeho organické zlúčeniny, ortuť a jej zlúčeniny, ozón, pevné, tekuté, toxické a rádioaktívne častice, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy) a enzýmy.
CF32 A2B2E2K2-Hg-P3

[/porto_toggles]

Ochranné filtre