TČM (Tradičná Čínska Medicína)

TČM vníma vzťah človeka, prírody a ich vzájomné prepojenie, čo sa v Číne pozorovalo a zaznamenávalo už mnoho storočí pred našim letopočtom.

TČM už od svojho zrodu ide o zachovanie zdravia človeka. Na človeka nahliada ako na súčasť celku – vesmíru, ktorý na neho neustále pôsobí. Ale najcharakteristickejším rysom zostáva náhľad na človeka ako na celok, pričom si uvedomuje prepojenosť ľudského organizmu, jeho vnútorné a vonkajšie väzby. Každý orgán v ľudskom tele vykonáva svoje špecifické úlohy, ale súčasne je prepojený aj s inými orgánmi, ovplyvňuje ich a taktiež je nimi ovplyvňovaný. Podľa tohto TČM posudzuje chorobu, aj keď je lokalizovaná iba na určitú časť tela, ako narušenie rovnováhy celku.

Tradičná Čínska Medicína zisťuje problém podľa príznakov, ktorými rozpráva naše vlastné telo, treba mu len vedieť načúvať. Mnohé problémy dokáže čínska medicína odhaliť skôr, ako diagnostika západnej medicíny a nie sú k tomu potrebné žiadne špeciálne prístroje.

Je škoda, že po alternatívnej liečbe dnešný človek siahne až vtedy, keď si modernými metódami nevie pomôcť. Hlavne v oblasti zdravia by malo platiť, že lepšie je problém podchytiť v začiatkoch, ako ho neskôr „hasiť“.

TČM sa nezaoberá symptómami, ale snaží sa nájsť príčinu problému.

Každý človek je iný a práve čínska medicína umožňuje postaviť liečbu pripravenú na mieru. Pri vytváraní obrazu problému sa praktik opiera o skúsenosti, zhromažďované a overované od počiatku zrodu TČM.